logo-header-felarise

دسته بندی

یادگیری چند جمله پرکاربرد زبان ترکی استانبولی در سفر

یادگیری چند جمله پرکاربرد زبان ترکی استانبولی در سفر

اگر قصد سفر به ترکیه را دارید یا می‌خواهید با دوستان ترک‌زبان خود صحبت کنید، برای شروع باید عبارات ساده و رایج ترکی را یاد بگیرید. با کمی تمرین و یادگیری اصطلاحات کاربردی ترکی استانبولی، می‌توانید اولین مکالمات خود به این زبان را شروع کنید.

اصطلاحات پرکاربرد زبان ترکی استانبولی در سفر

در زمان سفر به ترکیه، لازم نیست که به زبان ترکی تسلط کامل داشته باشید. در واقع با دانستن برخی اصطلاحات و جملات پرکاربرد ترکی استانبولی، می‌توانید منظور خود را به مردم برسانید. در هر صورت هر چه بیشتر با این زبان آشنا باشید، سفر راحت‌تری خواهید داشت. ما در این مطلب، برخی از عبارت‌های رایج ترکی استانبولی سفر با تلفظ آن‌ها را آموزش داده‌ایم تا به شما در زمان سفر کمک کنند.

1) اصطلاحات سلام و احوالپرسی:

از مهم‌ترین اصطلاحات کاربردی ترکی استانبولی برای سفر، عبارات مربوط به سلام و احوال‌پرسی هستند که به عنوان کلید شروع یک ارتباط آسان و مؤثر شناخته می‌شوند.

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Kolay Gelsin (kol-eye gel-sin) خسته نباشید، خداقوت (برای شروع مکالمه)
Merhaba (mare-aba) سلام
Günaydın (goon-eye-din) صبح بخیر
İyi günler (ee-goon-lair) روز بخیر
İyi Akşamlar (ee-ak-shahm-lar) عصر بخیر
İyi Geceler (ee-gejay-lair) شب بخیر
Hoşça Kal (hosh-cha-call) خداحافظ (در پایان مکالمه و درست قبل رفتن باید بگویید)
Güle güle (goo-lay goo-lay) خداحافظ (فقط زمانی گفته می‌شود که طرف مقابل می‌رود و شما می‌مانید)
Görüşürüz (goo-roosh-oo-rooz) بعداً می‌بینمت
Hoş geldin (hosh gel-din) خوش آمدی
Hoş bulduk (hosh bool-dook) خوشحالم که اینجا هستم (این پاسخ عبارت قبلی است.)

 

 

2) اصطلاحات ترکی استانبولی در سفر برای معرفی خود:

یادگیری زبان ترکی را می‌توانید با جملات پرکاربرد ترکی استانبولی برای معرفی خود شروع کنید. اصطلاحات زیادی برای شروع آشنایی وجود دارند که می‌توانند در یک مکالمه مورد استفاده قرار بگیرند.

عبارت ترکی  نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Nasılsın? (na-sil-sin)
 
چطورید؟
İyiyim sen nasılsın? (ee-im, sen na-sel-sin) من خوبم. شما چطورید؟
Nasıl gidiyor? (na-sil gid-dee-your) حالت چطوره؟
Afedersiniz! (ahf-eh-dehr-see-neez ) ببخشید
Ne haber? (n’a-bear) چه خبر؟
Memleketiniz nerede? (mem-le-ket-in-iz nair-e-day) اهل کجا هستید؟
Ailen nasıl? (eye-len nasil) خانواده چطورند؟
İyiler (ee-lair) خوب هستند
Nerelisin? (nair-el-ee-sin) اهل کجا هستید؟
Avrupalıyım (av-rup-a-lee-yum) من اروپایی هستم
Benim adım… (ben-im ad-im) اسم من … هست
Senin adın ne? (sen-in ad-in nay) اسم تو چیه؟ (غیر رسمی)
Isminiz nedir? (ees-mee-neez neh-deer) اسم شما چیست؟ (رسمی)

 

3) اصطلاحات کاربردی برای سؤال پرسیدن:

در ادامه، کلمات سؤالی رایج برای یادگیری ترکی استانبولی در سفر آورده شده است. از آنجایی که زبان ترکی از پسوندها استفاده زیادی می‌کند، گاهی اوقات کلمات تغییر کرده و متفاوت به نظر می‌رسند. با این حال، معنای ریشه آن‌ها یکسان است. برخی از این عبارات را می‌توانید در کتاب ترکی استانبولی در سفر نیز پیدا کنید.

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Kim? (kim) چه کسی؟
Ne? (nay) چه چیزی؟
Ne zaman? (nay zah-mahn) چه زمانی؟
Kaçta? (katch-tah) در چه زمانی؟ (وقتی در مورد زمان خاصی سوال می‌کنید)
Tren kaçta kalkıyor? (tren katch-ta calk-i-your) قطار چه ساعتی حرکت می‌کند؟
Nerede? (nair-e-day) کجا؟
Neden? (nay-den) چرا؟
Niye? (knee-ay) چرا؟
 
Niçin? (knee-chin) چرا؟
Ne kadar? (nay ka-dar) چقدر؟
O halı ne kadar? (o hal-i nay ka-dar) قیمت آن فرش چقدر است؟
  • نکته 1: .برای پرسیدن مکان چیزی، کافی است که نام آن را قبل از nerede بیاورید.
  • نکته 2:  برای پرسیدن قیمت یک چیز، باید نام آن را قبل از عبارت سوالی  Ne kadar?، بیاورید.

 

4) اصطلاحات رایج برای عرض ادب کردن:

عبارات رایج زیادی برای تشکر یا عرض ادب کردن در زبان ترکی استفاده می‌شوند. در این بخش از اصطلاحات کاربردی ترکی استانبولی برای سفر، ده‌ها عبارت مفید برای موقعیت‌های خاص آورده شده است:

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Teşekkür ederim (tesh-ek-yoor ed-air-im) متشکرم
Sağ ol (sa ol) ممنون
Afiyet olsun (af-ee-yet ol-soon) نوش جان
Elinize sağlık (el-in-eez-ay sa-lick) دست شما درد نکنه (تشکر بعد از غذا خوردن)
Kendine iyi bak (ken-dee-nay ee Bach) مراقب خودت باش
Tebrik ederim (teb-reek ed-air-im) تبریک می‌گم
Başınız sağ olsun (ba-sh-in-iz sa ol-soon) تسلیت می‌گم
Geçmiş olsun (getch-mish ol-soon) بلا به دور (به بیمار گفته می‌شود)
Yolun açık olsun (yoll-oon atch-ick ol-soon) موفق باشید (به مسافر گفته می‌شود)
Gözünüz aydın (gooz-oo-nooz eye-din) چشمتان روشن (به کسی می‌گویند که تازه بچه‌دار شده باشد)

 

5) اصطلاحات رایج برای کمک گرفتن:

مردمان ترک‌ زبان، رفتاری دوستانه دارند و در حد توان، به افراد خارجی و توریست‌ها کمک می‌کنند. برخی از مهم‎‌ترین اصطلاحات ترکی استانبولی در سفر برای کمک گرفتن از دیگران، عبارتند از:

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Bakar mısın? (ba-car mi-sin) می‌شه اینجا را نگاه کنید؟ (برای جلب توجه شخصی که می‌خواهید از او کمک بگیرید، این عبارت را بگویید)
Affedersin (af-ay-dair-sin) ببخشید؟
Bana yardım eder misin? (ba-na yar-dim ed-air mi-sin) می‌شه کمکم کنید؟
Imdat! (eem-dot) کمک یا اورژانس (این کلمه را فقط در مواقع اضطراری فریاد بزنید)
Polis nerede? (police nair-e-day) پلیس کجاست؟
Konsoluk nerede? (kon-so-luke nair-e-day) کنسولگری کجاست؟
Metro nerede? (met-row nair-ed-ay) مترو کجاست؟
Türkçe bilmiyorum! (Turk-jeh bill-mi-yor-um) من ترکی صحبت نمی‌کنم (ترکی بلد نیستم)
Sizi anlamıyorum. (si-zi ann-la-ma-yor-um) متوجه نشدم
Şunu tekrar edebilir misiniz? (Shu-nu tek-ra ed-ebb-ill-ear miss-in-iz) میشه تکرار کنید؟

 

6) جملات رایج برای سفارش غذا:

هنگام سفارش غذا در رستوران یا کافه، کافی است ‌از اصطلاحات کاربردی ترکی استانبولی ساده استفاده کنید. برای سفارش هر گونه خوراکی، باید نام آن را بگویید و سپس کلمه ترکیlütfen  به معنای «لطفاً» را در آخر جمله اضافه کنید تا مؤدبانه باشد.

Turkish تلفظ ترجمه فارسی
Lokanta lo-can-tah رستوران
Menü lütfen men-oo lewt-fen منو لطفاً
Fiyat listesi fee-yot lis-tesi صورتحساب لطفاً
Garson! Bakar mısınız? bakar-muh-suhn-uhz گارسون، ببخشید
Şerefe! sher-ef-eh نوش جان
Çay chy چای
Kahve kah-vey قهوه
Hesap hes-up صورتحساب
Yeter yeht-uhr کافی است

 

7) جملات رایج برای استفاده از وسایل حمل و نقل:

پرسیدن ایستگاه اتوبوس یا قطار و به طور کلی، راهنمایی گرفتن برای پیدا کردن مسیرها و مکان‌های مختلف، از اصطلاحات کاربردی است که باید در حین سفر خود بدانید.

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Sehire nasil gidebilirim? sheh-hee-reh nah-sihl gee-deh-bee-lee-reem چگونه به شهر بروم؟
…nerede? …neh-reh-deh …. کجاست؟
Havaalani  nerede? hah-vah-ah-lah-ni فرودگاه کجاست؟
Tren gari nerede? trehn gah-rih ایستگاه راه آهن کجاست؟
Otobüs garaji nerede? oh-toh-byus gah-rah-jih ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Metro istasyonu nerede? meht-roh ees-tahs-yoh-noo ایستگاه زیرزمینی (مترو) کجاست؟
AVM nerede? ah-ve-mey, ner-ay-day مرکز خرید کجاست؟
Ne kadar uzakta? neh kah-dahr oo-zahk-tah چقدر فاصله دارد؟
Nereden bilet alabilirim? neh-reh-dehn bee-leht ah-lah-bee-lee-reem از کجا می توانم بلیط بخرم؟
Sadece gidis/gidis dönüs bileti. sah-deh-jeh gee-deesh/gee-deesh dur-nyush bee-leh-tee یک بلیط یک طرفه/رفت و برگشت
Ne kadar? neh kah-dahr چقدر؟
Hangi…? hahn-gee… کدام…؟
–kapi? kah-pih گیت؟
–hat? haht مسیر؟
–peron? peh-rohn سکو؟
Nereden bir araba kiralayabilirim? neh-reh-dehn beer ah-rah-bah kee-rah-lah-yah-bee-lee-reem کجا می‌توانم ماشین کرایه کنم؟
Bir harita alabilir miyim? beer hah-reeh-tah ah-lah-bee-leer-mee-yeem یک نقشه به من می‌دهید؟
Bu kaç para? (boo -kach –pa- ra) قیمت این چند است؟

 

8) جملات رایج برای رزرو هتل:

برای اغلب مسافران، رزرو یک اتاق در هتل ضروری‌ترین کار است. در این قسمت به برخی جملات ترکی استانبولی در سفر با تلفظ برای کمک به رزرو هتل اشاره کرده‌ایم.

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
Bir otel tavsiye edebilir misiniz? beer oh-tehl tahv-see-yeh eh-deh-bee-leer-mee-see-neez یک هتل معرفی می‌کنید؟
Yer ayirtmistim. yehr ah-yihrt-mihsh-tihm من یک رزرو دارم
Tatil/Is için buradayim tah-teel/eesh ee-cheen boo-rah-dah-yihm من در تعطیلات / کار هستم
…gidiyorum …gee-dee-yoh-room من به… می روم
…otelinde kaliyorum …oh-teh-leen-deh kah-lih-yoh-room من در هتل … هستم.

برای رزرو یک اتاق در هتل با امکانات مورد نظر خود، باید بگویید …odaniz var mi? . با راهنمایی جدول زیر می‌توانید سؤال خود را تکمیل کنید.

عبارت ترکی نحوه تلفظ ترجمه فارسی
…odaniz var mi? …oh-dah-nihz vahr mih اتاق … دارید؟
Bir/Iki kisilik beer/ee-kee kee-shee-leek برای یک / دو نفر
Banyolu bahn-yoh-loo دارای حمام
Klimali klee-mah-lih دارای تهویه مطبوع
Bu gecelik. boo geh-jeh-leek برای امشب
Iki geceligine. ee-kee geh-jeh-lee-yee-neh برای دو شب
Bir haftaligina. beer hahf-tah-lih-ih-nah برای یک هفته

برای درخواست خدمات در هتل نیز می‌توانید از اصطلاحات کاربردی ترکی استانبولی دیگری استفاده کنید.

عبارت ترکی ترجمه فارسی
İki geceliğine tek kişilik bir odanız var mı? آیا اتاق یک‌نفره برای دو شب دارید؟
Balkonlu bir oda verebilir misiniz? آیا می توانید یک اتاق با بالکن به من بدهید؟
Otelin kablosuz internet erişim kodunu verebilir misiniz? می‌شه رمز اینترنت رو بهم بدید؟
Odada diş macunu var mı? آیا در اتاق خمیر دندان دارید؟
Odamda bornoz yok. در اتاق من حمام نیست.
Odama kahvaltı gönderebilir misiniz? میشه صبحانه رو به اتاقم بفرستید؟

 

9) جملات رایج در هنگام خرید لباس:

خرید لباس در ترکیه، یک تفریح عالی (مخصوصاً برای خانم‌ها) است. در این بخش، جملات لازم برای خرید به زبان ترکی استانبولی در سفر را یاد می‌گیرید.

Turkish ترجمه فارسی
Deneyebilir miyim? می‌تونم امتحانش کنم؟
Giyim kabini nerede? اتاق پرو کجاست؟
L beden سایز بزرگ
M beden سایز متوسط
S beden  سایز کوچک
Büyük beden giyiyorum سایز بزرگ می‌پوشم
Daha büyük beden var mı? سایز بزرگ‌تر دارید؟
Daha küçük beden var mı? سایز کوچک‌تر دارید؟
Bu çok dar این خیلی تنگ است
Bu bana tam uydu این به من میاد (مناسب من است)
Bu gömleği sevdim من این پیراهن را می‌خواهم
Yağmurluk satıyor musunuz? بارانی می فروشید؟
Bana gömlek gösterebilir misiniz? ممکن است چند پیراهن به من نشان دهید؟
Renk bana uymuyor رنگش به من نمیاد
Bunun başka bir rengi bulunuyor mu? رنگ دیگری هم دارید؟
Daha ucuz bir elbise arıyorum یک لباس ارزان‌تر می‌خواهم.
Nerede mayo bulabilirim? کجا می توانم لباس شنا پیدا کنم؟
Bana saati gösterebilir misiniz? ممکن است ساعت را نشان دهید؟

به طور کلی در زمان خرید، می‌توان از جملات پرکاربرد ترکی استانبولی زیر نیز استفاده کرد:

عبارت ترکی ترجمه فارسی
Sadece bakıyorum. فقط دارم نگاه می‌ کنم.
Bu ne kadar? قیمت این چقدر است؟
Alışverişe gitmem gerekiyor. باید برم خرید
Alışveriş yapıyorum. دارم خرید میکنم
Hiç param kalmadı. من پول ندارم
İndirim yapabilir misiniz? می‌شه تخفیف بدید؟
Müşteri temsilcisi ile görüşmek istiyorum. می خواهم با نماینده مشتری صحبت کنم.
Taksit yapıyor musunuz? آیا قسطی هم می‌دهید؟
Nakit ödemek istiyorum. می‌خواهم نقدی پرداخت کنم.
Kredi kartı kabul ediyor musunuz? آیا کارت اعتباری قبول می‌کنید؟
Bu benim için çok pahalı. این برای من خیلی گران است.
Dükkan nerede? مغازه کجاست؟
Bozuk paran var mı? آیا سکه دارید؟

 

10) جملات رایج در کافه‌ و رستوران‌ها:

به جز اصطلاحات کاربردی برای سفارش غذا که قبل‌تر راجع به آن‌ها صحبت کردیم، جملات دیگری هستند که در کافه‌ها و رستوران‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

عبارت ترکی ترجمه فارسی
Bize dört kişilik bir masa lazım یک میز چهار نفره نیاز داریم
İki kişilik bir masa ayırtmak istiyorum می‌خواهم یک میز دو نفره رزرو کنم
Menüyü görebilir miyim? می‌توانم منو را ببینم؟
Ne tavsiye edersiniz? شما چی پیشنهاد می‌کنید؟
Neler dahil? داخل آن چه چیزی‌هایی است؟
Salatayla beraber mi geliyor? آیا همراه با سالاد است؟
Günün çorbası nedir? سوپ روز چیه؟
Bugünün spesiyalleri neler? ویژه‌های امروز چیست؟
Ne yemek istersiniz? دوست داری چی بخوری؟
Günün tatlısı دسر روز
Yöresel bir yemek denemek istiyorum می‌خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Ne tür etiniz var? چه نوع گوشتی دارید؟
Peçete lazım من به یک دستمال می‌خواهم
Bana biraz daha su verebilir misiniz? می‌شه مقداری آب بیشتر بهم بدید؟
Tuzu uzatır mısınız? میشه نمک رو بدی؟
Meyve getirebilir misiniz? میشه برام میوه بیاری؟
 
 

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : حداقل B2

logo-header-felarise

با فلارایز به راحتی به هر زبانی که دوس داری صحبت کن

logo-header-felarise

پشتیبانی از 8 صبح تا 12 شب :

ثبت درخواست مشاوره رایگان