logo-header-felarise

دسته بندی

آموزش الفبای زبان فرانسه با تلفظ فارسی

زبان فرانسوی، عضوی از شاخه گالو-رومانس از خانواده زبان‌های رومنس است. این زبان، سومین زبان رایج در اروپا بوده و علاوه بر کشور فرانسه، زبان رسمی برخی کشورها مانند بلژیک، بورکینافاسو، بوروندی، کامرون، کانادا و… محسوب می‌شود.

همچنین مردم بخش‌هایی از آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آسیا و اقیانوسیه نیز به این زبان صحبت می‌کنند. یادگیری الفبای زبان فرانسه، به صحیح نوشتن و خواندن کلمات فرانسوی کمک می‌کند و لهجه فرانسوی شما را بهبود می‌بخشد.

به خصوص زمانی که تازه شروع به یادگیری زبان فرانسه کرده‌اید، یادگیری الفبا و نحوه تلفظ حروف در کلمات، بسیار اهمیت دارد. از طریق منابع مختلفی می‌توان آموزش الفبای زبان فرانسه را شروع کرد و با تمرین و ممارست، کلمات این زبان را به درستی نوشت و خواند. در این مطلب با ما فلارایز باشید تا الفبای زبان فرانسوی با تلفظ فارسی را به درستی یاد بگیرید.

آشنایی با پیشینه الفبای زبان فرانسه

زبان فرانسه برای اولین بار در سال 842 پس از میلاد، به صورت نوشتاری در سوگندهای استراسبورگ استفاده شد. البته زبان لاتین قبل از آن نیز در سراسر اروپا استفاده می‌شد. در طول قرن‌های 10 و 11، تعدادی از اسناد و نوشته‌های مذهبی با الفبای زبان فرانسه نگارش شدند.

با این حال، هنوز ادبیات فرانسه تا اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم رشد نکرده بود. این زبان در نتیجه عوامل متعددی از جمله تأثیر زبان سلتیک که زبان هندواروپایی است، شکوفا شد. در طول قرون وسطی، زبان فرانسه از گویش های زیادی تشکیل شده بود و در قرن بیستم، به طور گسترده‌ای در بین کشورهای استعماری استفاده می‌شد.

حتما این مطلب را بخوانید: بهترین روش‌های یادگیری زبان فرانسوی

حروف الفبای زبان فرانسه 

زبان فرانسوی شامل 26 حرف است. در جدول زیر آموزش رایگان الفبای زبان فرانسه همراه با تلفط انگلیسی آورده شده است. اگر با زبان انگلیسی آشنایی دارید، یادگیری حروف الفبای فرانسوی نیز باید برای شما ساده باشد. هر چند بسیاری از این حروف، مخصوصا مصوت‌ها، تلفظی متفاوت با حروف انگلیسی دارند. 

بسیاری از حروف صامت‌ در ابتدای کلمات تلفظ می‌شوند اما در انتهای کلمات تلفظ نمی‌شوند. بنابراین تلفظ صامت‌ها در الفبای فرانسوی، بسته به محل قرار‌گیری آن‌ها در یک کلمه، متفاوت است. 

حرف   نحوه تلفظ
A ah
B bay
C say
D day
E euh
F ef
G zjay
H ash
I ee
J zjee
K kah
L el
M em
N en
O oh
P pay
Q coo (hard “c)
R er
S es
T tay
U oo
V vay
W doo-bluh-vay
X eeks
Y ee-greck
Z zed

تلفظ حروف الفبای فرانسوی

حروف فرانسوی، شامل شش حرف مصوت a, e, i, o, u ,y است.  بقیه 20 حرف، صامت‌ها هستند. برای آموزش زبان فرانسوی با تلفظ فارسی، می‌توانید از اطلاعات جدول زیر استفاده کنید:

حروف الفبای فرانسه تلفظ فارسی
A اَ
B بِ
C سِ
D دِ
E اُ
F اِف
G ژ
H اَش
I ای
J ژی
K کَ
L اِل
M اِم
N اِن
O اُ
P پِ
Q کوُ
R اِق
S اِس
T تِ
U اوُ
V وِ
W دوبلُ وِ
X ایکس
Y ایگ قِگ
Z زِد

نحوه تلفظ حروف در زبان فرانسوی

مصوت‌ها‌ در حروف زبان فرانسه، بر اساس تلفظ اصلی خود نامگذاری می‌شوند: a, e, i, o, u  و y  که معمولاً به صورت i grec تلفظ می‌شود. در اینجا به آموزش برخی از حروف که تلفظی متفاوت با انگلیسی دارند، می‌پردازیم. 

 • G در فرانسوی [Gé] تلفظ می‌شود. 
 • J در الفبای زبان فرانسه [ji] تلفظ می‌شود.
 • K و Q در فرانسه به یک صدای مصوت قوی ختم می‌شوند.
 • K در فرانسوی k [ka] است.
 • Q در فرانسوی q [ku] است. 
 • در نهایت، 3 حرف آخر الفبای فرانسه W، X، Y کاملاً متفاوت با انگلیسی هستند. 
  • W در زبان فرانسوی دوبلُ وِ تلفظ می‌شود.
  • X در زبان فرانسوی همان x انگلیسی است اما با صدای قوی i تلفظ می‌شود.
  • Y در زبان فرانسوی i grec نامیده می‌شود.

استفاده از اکسان (accent) یا اعراب نیز در الفبای فرانسوی رایج است. نمونه‌هایی از آن عبارتند از:

 • À: A با اکسان گرو (grave) در کلماتی مانند voilà نشان می‌دهد، صدای حرف تاکیدشده است.
 • Â: A  با اکسان circonflexe  در وسط بسیاری از کلمات فرانسوی از جمله château دیده می‌شود. هر چند همیشه از نظر صدا تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کند.
 • é :  E با اکسان اگو (aigu) می‌تواند یک تلفظ خاص، حالت گذشته یا صفت یک فعل را نشان دهد. به عنوان مثال، été.
 • è : E با اکسان گرو (grave) تلفظ خاصی است، مانند کلمه crème
 • ê : E  با اکسان  circonflexe ممکن است تلفظ را نشان دهد یا به نوعی برای نشان دادن نسخه قدیمی‌تر یک کلمه باشد که به جای آن es نوشته می‌شود. به عنوان مثال، fête.
 • Ë: E با اکسان tréma به این معنی است که این حرف، باید جدا از حروف دیگر تلفظ شود، مانند کلمه Noël.
 • ç : در این حالت C صدایی ملایم (s مانند) و بدون توجه به حرف بعد از آن دارد، مانند کلمه français 
 • صدای تولیدشده توسط C می‌تواند بسته به حرفی که به دنبال آن می‌آید، متفاوت باشد. اگر پس از C حروف e، i یا y آمده باشد، به صورت S نرم مانند کلمه ciel تلفظ می‌شود. در مقابل، C در کلمه capable محکم تلفظ می‌شود. اگر بعد از C‌ حرف H بیاید، مانند کلمه chat، صدایی شبیه به sh در انگلیسی ایجاد می‌کند.
 • وقتی صحبت از تلفظ می‌شود، H ممکن است پیچیده‌ترین حرف در الفبای این زبان  باشد. حرف h در فرانسوی تلفظ نمی‌شود، با این حال دو نوع h در فرانسه وجود دارد: h aspiré و h muet. که تفاوت آن‌ها در نحوه تعامل h و تأثیرگذاری بر تلفظ حروف کناری است. 

مانند زمانی که حرف h با حرف c یا p ترکیب می‌شود. مثل کلمه chaud  (/ ʃo/) یا ph در کلمه (photo) / (foto)، همانطور که می‌بینید h ‌ در این کلمات تلفط حروف قبل از خود را تغییر داده است.

wooden-letters-french-word

صداهای تودماغی در زبان فرانسوی

صداهای تو دماغی روش خاصی برای تلفظ مصوت‌های فرانسوی هستند. برای تلفظ حروف تو دماغی، هوا از بینی و همچنین دهان عبور می‌کند. صداهای مصوت تودماغی در الفبای فرانسه، زمانی اتفاق می‌افتند که یک یا چند حرف مصوت قبل از یک صامت N یا M  قرار گیرند. این صداهای مصوت تو دماغی فرانسوی عبارتند از:

“AN”، “AM”، “EN”، “EM”، “IN”، “IM”، “AIN”، “AIM”، “EIN”، “EIM”، “UN” , ‘UM، ‘IEN’، ‘ON’، ‘OM’ , ‘OIN’.

 • AN / AM / EN / EM: این ترکیبات زمانی که در انتهای کلمه قرار می‌گیرند، به صورت یکسان تلفظ می‌شوند. همچنین زمانی که پس از آن‌ها یک صامت غیر از Nیا M  آمده باشد نیز تلفظ یکسانی خواهند داشت.
  این حروف با باز کردن دهان و پایین آوردن فک تلفظ می‌شوند (تقریبا شبیه به ahhh در انگلیسی). البته باید منافذ بینی خود را فشار دهید و حروف را تلفظ کنید.
 • IN / IM / AIN / AIM / EIN / EIM / UN / UM / IEN : این گروه صداهای تو دماغی، زمانی که در انتهای یک کلمه قرار داشته باشند  یا صامتی غیر از N و M بعد از آن‌ها بیاید، یکسان تلفظ می‌شوند. در این حالت، صدا با بازکردن لب‌ها و کمی باز کردن دهان ایجاد می شود (مانند زمانی که لبخند می‌زنید). در واقع تلفظ آن، تقریبا مانند کلمه cat‌ در انگلیسی (در حالی که سوراخ‌های بینی خود را فشار می‌دهید) خواهد بود.

نکته: I  در حروف تو دماغی مصووت IEN، مانند y در کلمه انگلیسی yes تلفظ می‌شود.

 • ON / OM : این دو صدای مصوت زمانی که در انتهای یک کلمه قرار می‌گیرند یا زمانی که پس از آن‌ها یک صامت غیر از  Nیا M قرار می‌گیرد، یکسان تلفظ می‌شوند. این صداها با گرد کردن لب‌ها و بستن دهان، مانند کلمه  oh در انگلیسی در حالی که بینی خود را فشار می‌دهید، تلفظ می‌شوند.
 • OIN : این مصوت تو دماغی، زمانی که در انتهای کلمه یا قبل از یک صامت غیر از N  یا M  باشد، تقریبا مانند صدای wa در کلمه انگلیسی want در حالی که سوراخ‌های بینی خود را فشار می‌دهید، تلفظ می‌شود.

نکته: اگر پس از ترکیب  N یا  M+ مصوت، یک مصوت یا N یا M  دیگر آمده باشد، صدای مصوت حاصل، صدای مصوت تو دماغی نیست. مانند:

 • Plan (تودماغی)
 • Plane (تلفظ معمولی)
 • Cousin (تودماغی)
 • Cousine (تلفظ معمولی)
/ã/ pantalon, jambe, centre,
/ɛ̃/ moins, ceinture,
/õ/ talon, décontracté,
/œ/ un, brun

چند توصیه مهم برای یادگیری الفبای زبان فرانسه

از آنجا که تلفظ حروف در کلمات مختلف و با توجه به محل قرار گیری حرف کمی متفاوت است، توصیه می‌کنیم که جهت یادگیری الفبای زبان فرانسوی، هر هفته یک حرف جدید انتخاب کرده و فهرستی از کلماتی تهیه کنید که شامل آن حرف در ابتدا، وسط و انتهای کلمه باشد. سپس، تلفظ آن را به صورت دقیق یاد بگیرید.

برای شنیدن تلفظ صحیح کلمات و آموزش رایگان الفبای زبان فرانسه نیز می‌توانید از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف استفاده کنید. دو مصوت کنار یکدیگر، تلفظ خاصی دارند. بنابراین برای یادگیری بهتر تلفظ الفبای این زبان، باید به طور هفتگی روی یک جفت مصوت خاص تمرکز کرده و با شنیدن آن‌ در کلمات مختلف در اینترنت، به تلفظ صحیح دو مصوت عادت کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که در اغلب موارد اکسان (اعراب)، صدای حروف را تغییر می‌دهند. بنابراین تلفظ حروف فرانسه با اکسان‌های مختلف، متفاوت است.  هر چند تفاوت بین اکسان‌های خاص بسیار کم است و یادگیری و تشخیص آن در صورت تمرین فراوان، کار چندان سختی نیست.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : متوسط تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : مبتدی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی

سطح دوره : حداقل B2

logo-header-felarise

با فلارایز به راحتی به هر زبانی که دوس داری صحبت کن

logo-header-felarise

پشتیبانی از 8 صبح تا 12 شب :

ثبت درخواست مشاوره رایگان