پسورد باید دارای یک حرف بزرگ و یک حرف کوچک و طول‌آن حداقل 8حرف باشد

تکرار کلمه, باید با کلمه عبور یکسان باشد.